Odwiedź nas
ul. Patriotów 249, Warszawa
Zadzwoń do nas
+ 48 22 615 34 83
Napisz do nas sms
+48 888 815 555
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 21:00 Sob: 9:00 - 15:00

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. SENECA Małgorzata Wyszyńska stosuje poniższe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SENECA Małgorzata Wyszyńska, z siedzibą przy ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa (dalej: Administrator albo SENECA).
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez SENECA można się kontaktować pod adresem do@seneca.com.pl lub listownie na podany wyżej adres siedziby firmy
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • podjęcia działań na Pana/Pani żądanie zmierzających do zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia oraz realizacji umowy lub zlecenia na świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SENECA na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących zawodu fizjoterapeuty, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej,  przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prowadzenia badań jakości obsługi SENECA – podstawą prawną w okresie umowy z SENECA jest prawnie uzasadniony interes SENECA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na pozyskiwaniu informacji o jakości świadczonych usług, a w innych przypadkach jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • kierowania do Pani/Pana przez SENECA treści marketingowych – podstawą jest prawnie uzasadniony interes SENECA polegający na kierowaniu do Pana/Pani treści marketingowych drogą pocztową, telefoniczną i elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • kierowania do Pani/Pana przez SENECA treści merytorycznych – podstawą jest prawnie uzasadniony interes SENECA polegający na kierowaniu do Pana/Pani treści merytorycznych drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowy o świadczenie usług, o której mowa w ust. a) powyżej;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu SENECA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. SENECA, niezależnie od źródła pozyskania danych osobowych, może przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe: dane identyfikacyjne (PESEL, nr dokumentów osobistych, teleadresowe, upoważnienia), szczegóły polisy ubezpieczeniowej, dane dotyczące zdrowia fizycznego oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług medycznych, przepisanych lekach i środkach zaopatrzenia medycznego, dane psychologiczne oraz dotyczące zdrowia psychicznego, dane dotyczące innych członków rodziny lub bliskich, informację o miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, dane dotyczące wizerunku.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez SENECA w celu zawarcia oraz realizacji zadań umowy bądź zlecenia, z wyjątkiem danych osobowych, które oznaczono podczas ich pozyskiwania jako dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez SENECA jest brak możliwości realizacji ww. zadań.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazywaniu poza terytorium Unii Europejskiej.
 7. Pani/Pana dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby prawnie zobligowane do zachowania tajemnicy zawodowej. Fizjoterapeuta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pełnej informacji
  o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych, a jednocześnie ma obowiązek zachowywać w tajemnic informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku
  z wykonywaniem zawodu.
 8. Pani/Pana dane osobowe zwykłe mogą być przekazywane:
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz SENECA niezbędne do wykonania Pani/Pana zlecenia lub zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi szkoleniowe, doradcze, eksperckie, analityczne, księgowe, badanie jakości obsługi, prawne, marketingowe, dochodzenie należności – na podstawie zawartych umów z klauzulą powierzenia przetwarzania danych osobowych, a dane wrażliwe po niezbędnej anonimizacji danych osobowych;
  • operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji – na podstawie prawa pocztowego;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, wysyłka masowa korespondencji elektronicznej, a w zakresie danych wrażliwych dostawcom systemów ewidencji prac) na rzecz SENECA – na podstawie umowy z SENECA;
  • bankom w zakresie realizacji płatności – na podstawie przepisów prawa bankowego;
  • rodzinie i osobom bliskim pacjentowi, także dane wrażliwe, na podstawie udzielonego im upoważnienia;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 9. Jeżeli korzysta Pan/Pani z usług SENECA na podstawie skierowania z instytucji ubezpieczeniowej, to Pana/Pani dane osobowe, otrzymane od tej instytucji, przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia, zawartej z tą instytucją.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do daty przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy bądź zlecenia na wykonanie świadczeń usług medycznych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie lub na potrzeby marketingowe – do czasu wycofania zgody lub gdy SENECA uzna, że dane te się zdezaktualizowały. Termin zakończenia przetwarzania może być każdorazowo przedłużany, jeśli to będzie niezbędne zgodnie z przesłankami określonymi w p. 3 f). Po tym terminie dane będą przetwarzane
  w zakresie i na zasadach określonych przez przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości oraz
  o archiwizacji dokumentacji medycznej.
 11. Przysługują Pani/Panu prawa do:
  • dostępu do treści danych (w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),
  • żądania ich sprostowania (w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem tego wymagania do zebranych danych medycznych),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych do innego Administratora oraz
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 12. Wszelkie wyrażone przez Panią/Pana zgody można wycofać w dowolnym terminie. SENECA prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 11 w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
 13. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.