Odwiedź nas
ul. Patriotów 249, Warszawa
Zadzwoń do nas
+ 48 22 615 34 83
Napisz do nas sms
+48 888 815 555
Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 21:00 Sob: 9:00 - 15:00

SENECA Małgorzata Wyszyńska stosuje poniższe zasady monitoringu wizyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO):

  1. Administratorem danych osobowych jest SENECA Małgorzata Wyszyńska, z siedzibą przy ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa (dalej: Firma albo Administrator albo SENECA).
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania nagrania przez SENECA można się kontaktować pod adresem do@seneca.com.pl lub listownie na podany wyżej adres firmy.
  3. Monitoring prowadzony jest w celu:
  4. ochrony mienia Firmy, jej klientów i pacjentów oraz zapewnienia bezpieczeństwa jej współpracowników, klientów i pacjentów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu SENECA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. Monitoring obejmuje parking oraz ogólnodostępne pomieszczenia wspólne.
  7. Zapis nie jest profilowany, ani przetwarzany cyfrowo w celu identyfikacji oraz oznaczania wizerunków osób znajdujących się na nagraniu.
  8. Monitoring prowadzony jest całodobowo w trybie ciągłym, a zapis przechowywany jest przez dwa tygodnie.
  9. W przypadku, w którym nagrania obrazu lub inne informacje pozyskane w wyniku stosowania monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy SENECA powzięła wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku w celu dochodzenia roszczeń przez SENECA lub obrony przed roszczeniami.
  10. Po wszczęciu postępowania, o którym mowa w p. 7 powyżej, dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku tego postępowania.
  11. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane:
  12. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SENECA, takie jak usługi doradcze, eksperckie, prawne, dochodzenie należności – na podstawie zawartych umów z klauzulą powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  13. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
  14. Przysługują Pani/Panu prawa do:
   • dostępu do treści danych,
   • żądania ich sprostowania (w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym),
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przenoszenia danych do innego Administratora oraz
   • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  15. SENECA jako Administrator może odmówić udostępnienia danych, jeżeli spowodowałoby to m.in. naruszenie dóbr osobistych, praw i wolności innych osób.
  16. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.